.ߒ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߎߡߊߙ ߛߊ߬ߣߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߛߌߛߐߝߑߕ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬
ߊ߬ ߛߎߍ߯ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊߓߊ߮ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊߦߋߙߋ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߬، ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊߘߊ߲ ߞߊ߬ ߛߌߛߐߝߑߕ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߒߞߏ ߣߌ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߴߊ߬ ߘߌ߬ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ ߘߌ߬ ߞߵߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߒߞߏ ߟߊ ߤߊߟߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ ߡߴߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߌ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߋ߬ ߝߛߍߞߘߎ߫

Rechercher